card

КОМПАНИЙН СОЁЛ

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

 • Удирдах ажилтнуудад үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тотмол хүргэх,
 •  Аюулгүй ажиллагааны орчинг хөгжүүлэхэд хариуцлагатай хандах,
 •  Аливаа аюул, ослын талаар тайлагнахыг дэмжих, шийтгэлгүй тогтолцоог бий болгох,
 •  Аливаа үйл ажиллагаа нь аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай байх ,
 •  Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналтын хуудсыг ашиглаж хэвшсэн байх,
 •  Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг хянах тогтолцоотой байх

СУРАЛЦАХ

Бидний суралцах, хөгжих соёлын үндсэн элементүүд:

 • Бид бие биенээсээ суралцдаг,
 • Бид бусдаас суралцдаг,
 • Бид ажилтнууддаа зориулсан сургалтын хөтөлбөртэй,
 • Бид зорилго, үр дүнд сурилсан  хөгжлийн тогтолцоотой

ТАЙЛАГНАХ

 • Удирдах ажилтнууд өөрийн мэдлэг чадвараа бусдад түгээдэг байх,
 • Дунд түвшиний удирдах ажилтнууд байгууллагын соёлыг түгээхэд идэвхитэй оролцож, манлайлдаг байх,
 • Ахлах ажилтнуудын үйл ажиллагаа нь байгууллагын соёлтой уялдсан байх,
 • Ажилтнууд  байгууллагын соёлын идэвхитэй оролцогч байхыг дэмжих,
 • Мэдээллийн тогтолцоо нь уян хатан, ойлгомжтой байх,
 • Мэдээлэл дамжуулснаар хүндлэгддэг,  түүний дагуу авсан арга хэмжээг эргэн мэдээлэх эерэг хандлагыг бий болгох

Хүсэлт илгээх