Байнгын болон түр үнэмлэх авах

A- A A+
Байнгын болон түр үнэмлэх авах

БАЙНГЫН БОЛОН ТҮР ҮНЭМЛЭХ АВАХ

 1. Анкетыг зөвхөн өөрийн биеэр үнэн зөв бөглөх бөгөөд товчилсон үг, үсэг ашиглахгүй байх.
 2. Бүрдүүлэх баримт бичгийг анкетад бүрэн хавсаргах ба тухайн хавсаргасан  баримт бичгийг хүсэлт гаргагчид буцаан олгохгүй болно.
 3. Бид шаардлагатай тохиолдолд таны ирүүлсэн мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг, цагдаагийн байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагуудаар шалгуулах болно.
 4. Бүрдүүлэх баримт бичиг шаардлага хангасан, мэдээлэл болон зааварчилгаатай танилцаж гарын үсгээр баталгаажуулсан маягтыг шалгахад татгалзах үндэслэлгүй тохиолдолд ажлын 5-7 хоногт нэвтрэх үнэмлэхийг олгоно. Нэвтрэх үнэмлэхийг өөрийн биеэр ирж авна.
 5. Хэрэв таны ирүүлсэн баримт бичиг шаардлага хангахгүй, мэдээллийг буруу бөглөсөн бол нэвтрэх үнэмлэхийг олгохгүй болно.

“ЧИНГИС ХААН OЛOН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН БҮСҮҮДЭД НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ OЛГOХ ЖУРАМ”-ЫН 4.1-Д ЗААСАН НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх бичиг баримтууд
/цахим болон цаас хэлбэрээр хүлээн авна/
Бичиг баримтад
тавигдах шаардлагууд
Бүрдүүлж хүргүүлэх бичиг баримтууд бoлoн байгууллагууд
    Монгол улсын иргэн бол Гадаад улсын иргэн бол НУБИЭ ХХК-нд АБХА-д Хилийн цэргийн 0218 дугаар ангид
Хүний үнэмлэх хүсэгч
1 1 Албан хүсэлт Нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн ажлын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой тусгасан байна. + + +
2 2 Ажилтны үнэмлэх хүсэгчийн мэдээлэл бүхий жагсаалт  (Хавсралт 1);

Хавсралт 1 /татаж авах/

+ + +
3 3 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
/Зөвхөн цахим хэлбэрээр байх/
сүүлийн 3 сарын доторх, засваргүй, нүүрний хэмжээ зургийн 75%-аас багагүй байх, тухайн байгууллагын дүрэмт хувцастай, дэвсгэрийн өнгө цагаан байх; +    
4 4 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар Хугацаа дуусаагүй хүчинтэй бичиг баримт байх;     +  
5 5 Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх лавлагаа www.e-mongola.mn-ээс сүүлийн 3 сарын хугацаанд авсан байх;     +  
6 6 Хүний байнгын болон Түр үнэмлэх хүсэгчийн анкет (Хавсралт 2);

Өөрийн гараар асуулгыг бүрэн бөглөсөн байх;  /татаж авах/

  +  
7 7 Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхийн хуулбар   Гадаад улсын иргэнд хамааралтай;   + +
8 8 Гадаад паспорт болон визний хуулбар   Гадаад улсын иргэнд хамааралтай;   + +
9 9 Төлбөрийн баримт (хүний үнэмлэх 25,000₮); Байгууллага төлөх бол нэхэмжлэх, Хувь хүн төлөх бол посоор төлсөн баримт байх; +    
Тээврийн хэрэгслийн үнэмлэх хүсэгч
10 1 Албан хүсэлт  Нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн ажлын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой тусгасан байна. + + +
11 2 Тээврийн хэрэгслийн үнэмлэх хүсэгчийн мэдээлэл бүхий жагсаалт (Хавсралт 1);

Хавсралт 1 /татаж авах/

+ + +
12 3 Жолоочийн үнэмлэхийн хуулбар Хугацаа дуусаагүй хүчинтэй бичиг баримт байх; +    
13 4 “Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт”-ын гэрчилгээний хуулбар Зөвхөн аэродромын бүсэд тээврийн хэрэгсэл жолоодох бол +    
14 5 “Аэродромын маневрын талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх сургалт”-ын гэрчилгээний хуулбар Зөвхөн аэродромын бүсэд тээврийн хэрэгсэл жолоодох бол +    
15 6 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар Оношлогоонд орсон тэмдэглэл хүчинтэй хугацаагаар байх +    
16 7 Тээврийн хэрэгслийн байнгын болон түр үнэмлэх хүсэгчийн анкет (Хавсралт 3);

Хариуцсан ажилтан өөрийн гараар асуулгыг бүрэн бөглөсөн байх; /татаж авах/

+    
17 8 “Нисэх буудлын ерөнхий заавар”-ын 2.14.3.1-д тавигдсан шаардлага хангасныг нотлох баримт Зөвхөн аэродромын бүсэд нэвтрэх бол тухайн тээврийн хэрэгслийн бүх талыг харуулсан зураг байх; +    
18 9 Төлбөрийн баримт (тээврийн хэрэгсэл 13,000₮) Байгууллага төлөх бол нэхэмжлэх,
Хувь хүн төлөх бол посоор төлсөн баримт байх;
+    
Анхаарах зүйлс НУБИЭ ХХК-аас бусад байгууллагад хаягласан албан бичгийг тухайн байгууллагад нь хүргүүлж, бүрдүүлсэн бичиг баримтуудыг албан бичгийн хамт цаасаар бoлoн цахимаар тус тус ирүүлнэ.
Хoлбoo барих

Хаяг: Чингис Хаан Oлoн улсын нисэх буудлын Захиргааны барилга 1-р давхар 118 тooт

Цахим хаяг: [email protected]

Утасны дугаар: 7128-7393, 85050575

 

 


НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ЭЗЭМШИГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

 • "Чингис хаан” Олoн улсын нисэх буудлын бүсүүдэд нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигч нь “Нисэх буудлын ерөнхий заавар”, “Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөр”, “Хилийн боомтод мөрдөх журам”-ыг дагаж мөрдөх, үнэмлэхийг зориулалтын дагуу ашиглах үүргийг хүлээнэ.
 • Байнгын болон Түр нэвтрэх үнэмлэх хүсэгч нь ажлын 7-оос багагүй хоногийн өмнө шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэн НУБИЭ ХХК-д хүргүүлэх
 • Нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигчийн хариуцагч байгууллага нь ажилтнуудынхаа ажлаас чөлөөлөгдсөн, албан тушаал өөрчлөгдсөн болон амралт, урт хугацааны чөлөө зэрэг мэдээллийг тухай бүр НУБИЭ ХХК-ийн нэвтрэх хяналтын мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ. Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтны нэвтрэх үнэмлэхийг хураан авч НУБИЭ ХХК-д хүргүүлнэ. Түр болон урт хугацааны чөлөөтэй байгаа ажилтнуудын нэвтрэх үнэмлэхийг хариуцсан байгууллага нь хураан авч, хадгална.
 • Гадуур хувцасны энгэрт ил зүүнэ.
 • Тээврийн хэрэгсэлд бүхээгийн урд талын шилэн дээр ил харагдахуйц газар байрлуулна.
 • Бүсүүдэд нэвтрэх, гарах бүртээ үнэмлэхийг 72 цагийн дотор уншуулж, хаалга хаагдсан эсэхэд хяналт тавина.
 • Ажлаас чөлөөлөгдсөн, албан тушаал өөрчлөгдсөн, ээлжийн амралт, урт хугацааны чөлөө авсан, үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн, ашиглах боломжгүй болсон талаар НУБИЭ ХХК-ийн нэвтрэх хяналтын мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ.
 • Тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигч байгууллага болон ажилтан нь тээврийн хэрэгслээ сольсон, жолооч нэмэгдэж, хасагдсан мэдээллийг тухай бүр НУБИЭ ХХК-ийн нэвтрэх хяналтын мэргэжилтэнд мэдэгдэж, нэвтрэх үнэмлэхийг шинэчлүүлнэ.

НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХИЙГ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД

 • Нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигч нь нэвтрэх үнэмлэхийг хаяж үрэгдүүлсэн алдсан тохиолдолд нэн даруй НУБИЭ ХХК-ийн нэвтрэх хяналтын мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ.
 • Нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигч нь нэвтрэх үнэмлэхийг хаяж үрэгдүүлсэн алдсан талаарх мэдээллийг ажлын 2 хоногийн дотор мэдэгдээгүй тохиолдолд санаатай хаясан, бусдад дамжуулсан гэж үзэж нэвтрэх эрхийг 1 сарын хугацаанд хязгаарлана.
 • Нэвтрэх үнэмлэх дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн ашиглах боломжгүй болсон, хаясан, үрэгдүүлсэн тохиолдолд энэ журмын  4.1-т заасан бичиг баримтыг дахин бүрдүүлж, нэвтрэх үнэмлэхийг шинэчилэн олгоно.

НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ЭЗЭМШИГЧДЭД ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ ХОРИГЛОНО

 •  Бүсүүдэд нэвтрэх үнэмлэхгүйгээр нэвтрэхийг завдах;
 •  Нэвтрэх үнэмлэхийг хуурамчаар үйлдэх, хуурамч үнэмлэхийг ашиглах, ашиглахыг завдах;
 •  Нэвтрэх үнэмлэхийг бусдад шилжүүлэх, бусдын үнэмлэхийг ашиглах, барьцаанд өгөх;
 •  Өөрийн үнэмлэхийг ашиглан бусдыг дагуулж нэвтрэх;
 •  Хаалгыг онгорхой орхих;
 •  Нэвтрэх үнэмлэхийн баталгаажуулалтыг гэмтээх. 
 •  Аюулгүйн хамгаалалтын болон хилийн хяналтын байгууллагын ажилтнуудын тавьсан хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлэх, эсэргүүцэх;

ҮЛ ТОХИРОЛ, ЗӨРЧИЛ ГАРГАГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

 • Анх удаа зөрчсөн тохиолдолд сануулах, харьяа байгууллагад мэдэгдэх;
 • Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах;
 • Давтан зөрчсөн тохиолдолд нэвтрэх үнэмлэхийг 7 дээш хоногийн хугацаанд хязгаарлах, сургалтад хамруулах;
 • 2 болон түүнээс дээш удаа зөрчсөн тохиолдолд нэвтрэх эрхийг 1 сарын хугацаанд хязгаарлах;
 • Нэвтрэх эрхийг хязгаарласан тохиолдолд 1удаагийн болон Түр нэвтрэх үнэмлэхийг олгохыг хориглох.